Министерство образования и науки Республики Казахстан Комитет науки

ИНСТИТУТ ВОСТОКОВЕДЕНИЯ
ИМЕНИ Р.Б. СУЛЕЙМЕНОВА

Дербисали

Дербисали  Абсаттар

Дербисали

Абсаттар

Образование: Южно-Казахстанский государственный университет им. М.О.  Ауезова (бывший Чимкентский педагогический институт)

Докторская работа: «Эволюция Марокканской  арабоязычной словесности VIII-XX вв.»  Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора филологических наук. – М., «Наука», 1987.

Кандидатская работа: «Арабоязычная литература Марокко». Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора кандидата филологических наук. – М., «Наука» 1977.

Ученое звание, степень: Доктор филологических наук, профессор, Академик академии Высшей школы РК

Знание иностранных языков: арабский, турецкий – свободно, английский, французский – со словарем

Общественная деятельность: член совета Ассамблеи народов РК, член Комиссии по правам человека при Президенте РК

Награды: 
- Парасат», 2004 г.;
- «Барыс» ІІ степени, 2010 г.;
 - Орден «Наука и искусство» І степени Египетской Республики, 2002 г.;
- «10 лет Независимости Республики Казахстан», 2001 г.;
- «20 лет Независимости Республики Казахстан», 2011 г.;
- «10 лет Конституции Республики Казахстан», 2007 г.;
- Нагрудной знак «За заслуги в развитии науки Республики Казахстан», 2007 г.
                                              
Список публикаций: более 700 публикации, в том числе:
      Монографии: 
1. Қазақ даласының жұлдыздары, (тарихи филологиялық зерттеу). – Алматы: «Рауан», 1995.
2. Литература Марокко (в соавторстве О.А. Власов, С. В. Прожогин). – Москва: «Наука», 1993.
3. Араб әдебиеті, классикалық дәуір. – Алматы: «Мектеп», 1982.
4. Шаңырақ бұлақтары (зерттеулер, мақалалар). – Алматы: «Жазушы», 1982.
5. Арабоязычная лиература Марокко. – Алматы: «Наука», 1983.
6. Ислам-религия мира и созидания. – Алматы: «Дайк-Пресс», 2010.
7. Ислам және заман. – Алматы, 2003.
8. Қауам ад-дин әл-Иқани әл-Фараби ат.Түркістан. – Алматы: «Көкжиек» баспасы, 2012.
9. Хибабулла ат-Тарази и его духовное наследие. – Алматы, 2011.

Б) в зарубежных изданиях: Islam Religion of Peace and Creation. London. 455 p.  және 20-дан астам орыс, араб, ағылшын, түрік, парсы тілдерінде жарияланған мақалалары бар. 
В) в материалах, сборниках конференций и в других изданиях:
1. «Имам Ағзам Әбу Ханифа» атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары. – Алматы: «Атамұра», 2009.
2. «Қазақ жерінің ортағасырлық ғұламалары және олардың ислам өркениетіндегі орны». Ғылым күніне арналған ғылыми-практикалық конференция материалдары. 16 апреля, 2012 г., – Алматы, 2012.
3. «Ислам – ынтымақ пен бірлік діні». «Жетісуда 1906 ж. өткен мұсылмандар съезіне 100 жыл» материалы конференции. – Алматы, 2006 г.

Д) редактирование монографий или научных статей: 
1. Мұхаммед Хайдар Дулати. Тарих-и Рашиди. – Алматы: «Тұран» баспасы, 2003. (жалпы редакциясын басқарған және алғысөзін жазған Әбсаттар Дербісәлі);
2. Жұма мінбері (жинақты құрастырып, алғысөзін жазған және редакциясын басқарған Әбсаттар Дербісәлі). – Алматы: «Көкжиек», 2012.
3. Ислам қайраткері. – Алматы: «Білім», 2011.
4. Мирза Мухаммед Хайдар Дулати в персидских источниках (первоисточники переведены и представлены М. Хайдар с англ. яз.). Вступительная статья и общая редакция Абсаттар Хаджы Дербисали. – Алматы, 2010.
5. Хибатулла ат-тарази и его духовное наследие. – Астана, 2012. 
6. Ислам және заман. Сұхбаттар мен мақалалар, қолжазбалар мен әдеби зерттеулер. – Алматы, 2003.
7. Әбсаттар Дербісәлі және шығыстану мен руханият мәселелері. – Алматы, 2007.
8. М. Х. Дулати. Шахан наме. – Алматы: «Білім» баспасы, 2006. (Поэманың ежелгі түркі (шағатай) тілінен Берлин нұсқасы бойынша жолма-жол аудармасын және оны Қашғар нұсқасымен салыстыра ғылыми транскрипциясын жасап, алғысөзін жазып, сөздікті құрастырған, түсінік, ескерту, аннотация және көрсеткіштерін дайындап, баспаға әзірлеген филология ғылымдарының докторы, профессор Әбсаттар Дербісәлі);
9. Қазақстанның діни оқу орындары (орыс, араб, ағылшын тілдерінде). – Алматы, 2011.
10. Ежелгі Тараз және Ислам жәдігерліктері. Ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары. – Алматы, 2007.
11. Мұхаммед Хайдар Дулати. Тарих-и Рашиди (Хау жолындағылар тарихы). – Алматы, 2003. (Түрік халқының тұлғасы.  Алғысөзін жазып, жалпы редакциясын басқарған Әбсаттар Дербісәлі, филология ғылымдарының докторы, профессор).

Участие в международных, республиканских конференциях, семинарах, круглых столах: в 2001-2010 гг.  Исламские конференции в Каире, в 2001 г. в Катаре, в  2005 г. конференция ЮНЕСКО в Ташкенте

Область научных интересов: 
- арабская литература, казахская литература древних веков;
 - исламская литература